Het vernieuwde model investeringsstatuut

 In Sturing op vastgoed & financiën

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen statuut. Het model is erop gericht om de gedachtevorming en keuzes die corporaties in het investeringsproces moeten maken te faciliteren. Het model is er niet op gericht om deze gedachtevorming en keuzes te vervangen. Per juli 2021 is een update van dit model beschikbaar. Onderstaand worden de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van dit modelstatuut beschreven. Ook worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Tip: Heldere en eenduidige spelregels voor het berekenen van financiële kengetallen zorgen voor overzicht. Vergroot deze kennis met de opleiding Investeringsafwegingen bij corporaties.

Uitgangspunten

 • Finance Ideas heeft één statuut gemaakt, ongeacht omvang van de corporatie en de te beoordelen investeringsportefeuille. Het statuut richt zich derhalve op onderdelen die voor alle corporaties minimaal van belang zijn. Het meerdere (meer fases in het besluitvormingsproces, extra investeringstoetsen etc.) is niet beschreven.
 • Op diverse plekken in het model investeringsstatuut zijn concrete getallen of percentages genoemd. Ook hier geldt dat de grenzen per corporatie kunnen verschillen. Deze dienen aangesloten te worden op de eigen praktijk en governance uitgangspunten.
 • Op portefeuilleniveau wordt het investeringsprogramma volkshuisvestelijk en financieel getoetst. Het investeringsstatuut ziet toe op de uitvoering, waarbij wordt getoetst of projecten invulling geven aan de strategie en voldoen aan de volkshuisvestelijke en financiële uitgangspunten van het portefeuilleplan en de meerjarenbegroting.
 • De corporatie beschikt over een financieel beleidskader dat voldoende aanknopingspunten biedt om door de corporatie gewenste ontwikkeling op het eigen vermogen mee vast te stellen. De corporatie heeft bepaald welk budget resteert voor het doen van onrendabele investeringen.
 • De corporatie is in bezit van een kwalitatief financiële meerjarenbegroting. Het investeringsprogramma dat voortvloeit uit de transformatieopgave is voor ten minste tien jaar (en bij voorkeur langer) doorgerekend en als financieel haalbaar beoordeeld.
 • De corporatie is in bezit van een kwalitatief goed portefeuilleplan. Het portefeuilleplan is een vertaling van de strategische keuzes van de corporatie en definieert de huidige- en wensportefeuille en de daaruit voortvloeiende transformatieopgave. Voor onbenoemde ingrepen zijn referentieprojecten gedefinieerd waarmee de transformatieopgave wordt ingevuld.
 • De volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van de referentieprojecten zijn bekend zodat beoordeeld kan worden hoe de volkshuisvestelijke verbetering zich verhoudt tot het financiële offer.

Belangrijkste wijzigingen

Wij bespreken de belangrijkste wijzingen ten opzichte van de vorige versie maart 2020:

 • Bij het beoordelen op projectniveau wordt meer nadruk gelegd op volkshuisvestelijke kengetallen. Inzicht in financiële kengetallen blijft zinvol maar is nimmer de drijfveer achter de investering. Inzicht in de volkshuisvestelijke effecten van een ingreep helpen corporaties om meer van haar maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
 • In het investeringsproces is meer aandacht voor het opstellen van een gedegen planning vooraf, het monitoren van de voortgang gedurende uitvoering en evaluatie van de werkzaamheden achteraf.

Wilt u meer weten over het investeringsstatuut?

Heeft u een vraag over deze uitganspunten of wijzigingen? Of bent u benieuwd naar een voorbeeld model investeringsstatuut? Download het model investeringsstatuut zodat u deze als basis kunt gebruiken. Direct zelf aan de slag? Met de opleiding Investeringsafwegingen bij corporaties krijgt u meer grip op uw investeringen.

Sparren over uw beoordelingskader?

Finance Ideas beschikt over ruime ervaring in het (helpen) opstellen van investeringsstatuten. Onze adviseurs ondersteunen corporaties bij het inrichten van het investeringsproces en bij het formuleren van de kaders waaraan in ieder van de processtappen moet worden voldaan. Deze kaders bevatten zowel volkshuisvestelijke als financiële toetsen. Onze adviseurs denken graag met u mee, stel ons een vraag of neem contact op met Niels Kornegoor.

Auteur

 • Niels Kornegoor
  Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • Daan Vrijmoet
  Daan Vrijmoet Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Scenario-analyses voor normenkader en begrotingMaar wat als de rentestijging zich niks aantrekt van de leidraad Aw/WSW?