De risico’s van renteswaps

Geplaatst op 14 januari 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Renteswaps zijn financiële instrumenten die zekerheid kunnen geven over de rentelasten. Door het ruilen van een variabele rente tegen een vaste rente, wat door corporaties het meest wordt gedaan, wordt zekerheid verkregen over de te betalen rente op leningen. Tegenover die zekerheid staan ook risico’s. Belangrijke aandachtspunten met betrekking tot renteswaps en treasury-management zijn margin calls, breakclausules, open posities en het wederpartijrisico. Bij het aangaan van renteswaps dient voldoende aandacht te worden besteed aan deze risico’s.

‘Margin calls’

Een derivatenovereenkomst kan een Credit Support Annex (CSA) bevatten. Een CSA leidt tot iets lagere kosten voor swaps en andere derivaten. Consequentie is dat de corporatie geld moet storten zodra de negatieve marktwaarde van een renteswap hoger is dan een bepaalde drempel. Dit storten van geld heet ook wel een ‘margin call’. Deze margin calls kunnen een corporatie in korte tijd in liquiditeitsproblemen brengen. Hier tegenover kan staan dat als de positieve marktwaarde van een renteswap hoger is dan een bepaalde drempel de bank geld dient te storten bij de corporatie.

‘Break clausules’

Derivatenovereenkomsten kunnen ‘break clausules’ bevatten. Een break clausule is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te handelen. Er is een onderscheid tussen mandatory en mutual breaks. Bij een mandatory break wordt de transactie op een bepaalde datum zeker afgerekend, bij een mutual break kan een van beide partijen hiertoe besluiten. Door een break clausule kan de corporatie haar bescherming tegen het renterisico kwijtraken terwijl de onderliggende lening doorloopt. Opnieuw afdekken met een renteswap kan altijd, maar wel tegen de dan geldende (ongunstigere) voorwaarden. Het risico van break clausules kan beperkt worden door een ruime aanzeggingsperiode te hanteren en breaks te spreiden in de tijd.

‘Open posities’

Indien een corporatie een renteswap afsluit voordat er zekerheid bestaat over de onderliggende leningen ontstaat een ‘open positie’. Een open positie geeft extra renterisico in plaats van risicoafdekking. De corporatie betaalt namelijk de vaste (lange) rente en ontvangt de variabele (korte) rente. Bij een dalende rente kunnen open posities de corporatie grote financiële schade berokkenen.

‘Wederpartij’

Bij een faillissement van een van de partijen wordt de renteswap tegen marktwaarde afgerekend. Als de swap voor de corporatie een negatieve marktwaarde heeft, moet zij deze voldoen aan de bank. Dit vormt een liquiditeitsrisico. Als de swap voor de corporatie een positieve marktwaarde heeft, is zij een van de schuldeisers en moet zij afwachten of de activa van de bank voldoende opbrengen om de corporatie schadeloos te stellen. Tevens is de corporatie door het beëindigen van de swap haar afdekking van het renterisico kwijt. Dit ‘wederpartij’ risico is in het huidige financiële klimaat actueel.

Meer weten over treasury en de laatste ontwikkelingen op financieel terrein?

Genoeg stof dus om regelmatig van gedachten te wisselen met collega’s. Om altijd op de hoogte te blijven hebben wij Het Treasurers Platform opgericht. Door het bijwonen van regelmatige bijeenkomsten blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en blijft u in contact met collega’s over alles rondom Treasury. Bij deelname aan de bijeenkomsten ontvangt u toegang tot het netwerk via internet. Zo kunt u deelnemen aan discussies, standaarddocumentatie delen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vraag hier meer informatie aan over het platform.

Auteur

  • Michiel Majoor
    Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Meer corporaties onder financieel toezicht CFV?Verhoog de efficiëncy door fiscale kennis over de VPB!