Bezuinigingen op de NHC, of toch niet?

Geplaatst op 11 maart 2024
Geschreven door
Categorie Wonen en Zorg

Met ingang van 2024 is een korting op het NHC-tarief doorgevoerd van 4,2% als gevolg van de ‘herijking’ van dit tarief. Daarnaast is door diverse (zorg)organisaties stevige kritiek geuit op het feit dat in de herijking geen rekening is gehouden met onder andere de gestegen bouwkosten en de zwaardere eisen aan gebouwen ten opzichte van de normen waarop de NHC is gebaseerd.

Hoewel er nog veel onduidelijk is wat betreft de verdere uitwerking, is wel helder dat de ontwikkelingen een substantiële impact kunnen hebben op de NHC-tarieven. In dit artikel ga ik hier nader op in.

#1: Amendement Dobbe: ongedaan maken besparingen Wlz-kader

Op 15 februari jl. is het amendement van SP-Kamerlid Dobbe op de begroting voor 2024 van het ministerie van VWS aangenomen. Deze toch wel unieke gebeurtenis impliceert dat de laatste drie ingeboekte besparingen teruggedraaid moeten worden. Het gaat om een totale ombuiging van € 193 miljoen, gerelateerd aan de NHC/NIC (€ 117 miljoen), het scheiden van wonen en zorg (€ 46 miljoen) en de post valpreventie (€ 30 miljoen). De eerste besparing raakt zowel de ouderenzorg, gehandicaptenzorg als de GGZ, de andere twee alleen de ouderenzorg. Het is nog niet duidelijk hoe de minister invulling zal geven aan dit amendement. Vermoedelijk volgt er een aanwijzing vanuit VWS naar de NZa om de tarieven met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 te verhogen. Daarbij is het nog de vraag of de correcties direct in de verschillende tariefcomponenten verwerkt worden, of dat er een meer generieke opslag wordt toegepast.

In het amendement wordt gesproken over een doorwerking in de periode na 2024. Toch ligt het niet voor de hand dat de besparingen in latere jaren nu ook direct geschrapt gaan worden, aangezien het feitelijk gaat over de begrotingswet voor 2024. Vermoedelijk zal een nieuw (?) kabinet zich bij de begroting voor 2025 opnieuw over deze vraag gaan buigen.

Korting op de NHC-tarieven

De meest in het oog springende teruggedraaide besparing is de korting op de NHC-tarieven. Dit geldt zowel qua omvang als inhoudelijke uitwerking. Voor de ouderen- en gehandicaptensector geldt namelijk dat de totale korting op de NHC van 7,2% is verzacht door het naar voren halen van de additionele investeringsmiddelen voor duurzaamheid. Daardoor bedraagt de korting op de NHC in 2024 per saldo 4,2% in plaats van 7,2%. Het neveneffect is dat de jaarlijkse index 2,50% in plaats van 2,66% bedraagt.

Afhankelijk van de te kiezen uitwerking door VWS/NZa bedraagt de opwaartse bijstelling van de tarieven in 2024 (naar aanleiding van het amendement Dobbe) vermoedelijk 4,2% of 7,2%. Dit hangt samen met de vraag of de ‘naar voren gehaalde’ duurzaamheidsmiddelen weer ‘naar de toekomst worden verplaatst’ (in de vorm van 0,18% per jaar in de periode 2024-2048).

#2: Kamerbrief voortgang WOZO: NHC-systematiek tegen het licht

Iets langer geleden, op 22 december jl., heeft de minister van VWS een brief naar de Kamer gestuurd inzake de voortgang van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De brief bevat onder andere een interessante passage met betrekking tot de NHC (pagina 11):

“Desalniettemin begrijp ik de zorgen over de vastgoedopgave op lange termijn. Met de partijen heb ik daarom afgesproken dat in NZa-verband wordt gekeken naar drie onderdelen van de NHC-systematiek, te weten: de normen voor de bouw, de verwerking van de huursituatie ten opzichte van eigendomssituaties in de systematiek en de correcte verwerking van gewijzigde regelgeving (bouwbesluit/duurzaamheid). Met mijn antwoord beschouw ik de motie als afgedaan.”

Het bovenstaande heeft vermoedelijk geen impact op de NHC-tarieven van 2024, maar mogelijk wel in de periode erna. Gezien de sterk gestegen bouwkosten als gevolg van functionele (veranderende huisvestingswensen) en conjuncturele (stijgende bouwprijzen) ontwikkelingen is daar ook alle reden toe. Dit geldt eveneens voor gewijzigde regelgeving op het gebied van duurzaamheid: de eisen zijn namelijk sinds 2019 strenger geworden, maar er zijn geen structurele extra middelen beschikbaar gesteld.

Meer weten over de businesscase van zorgvastgoed?

Samenvattend: gelukkig goed nieuws dit keer over de bekostiging van zorgvastgoed! Het lijkt er sterk op dat er extra middelen beschikbaar komen. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw corporatie? Neem vrijblijvend contact op met Michiel Majoor.

Heeft u behoefte aan een verdieping in de businesscase van (woon)zorgvastgoed? Tijdens de training businesscase van zorgvastgoed staan we stil bij de eisen, risico’s, huurcontracten en de impact voor uw corporatie. Bekijk hier het programma en de data.

 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in spelers zorgmarkt
 • Eisen en beoordelen businesscase
 • Opbouw van huurovereenkomst
 • Beoordelen risico’s zorgvastgoed
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht bekostigingsstructuur zorg
 • Impact care en cure op vastgoed
 • Actualiteit en dynamiek sector
 • Integratie in portefeuillestrategie
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Verschillende rentemanagementstrategieën
 • Ontwikkelingen inflatie, marktrente en beleidsrente
 • Vereisten WfZ en NZa gebruik rentederivaten
 • Financierings- en rentebeleid en governance kaders
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Analyseren woonzorgexploitatie
 • Beoordelen risicoprofiel huurder
 • Handvatten voor kritische vragen
 • Beoordelen businesscase
Zorgvastgoed

Wat leert u?

 • Inzicht in een goede woonzorgvisie.
 • De rollen van een gemeente bij wonen en zorg.
 • De rol van de corporatie, de zorginstelling en het zorgkantoor.
 • Wonen en zorg bij de prestatieafspraken.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...