Verhoog de efficiency door fiscale kennis over de VPB!

Geplaatst op 7 september 2012
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

De introductie van de integrale vennootschapsbelasting heeft geleid tot een verzwaring van de administratieve lastendruk bij corporaties.

Opstellen van de aangifte VPB

Het opstellen van de aangifte VPB is een omvangrijke klus geworden en de praktische uitwerking van de bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst 2 (VO2) zijn in sommige gevallen erg complex gebleken. Een goed voorbeeld hiervan zijn bepalingen met betrekking tot de tussenvormen en projectontwikkeling.

VSO stilzwijgend verlengt

Nu de belastingdienst heeft aangegeven de VSO stilzwijgend te verlengen kunnen corporaties de vennootschapsbelasting definitief toevoegen aan hun reguliere werkzaamheden. Voor veel corporaties geldt echter dat zij onvoldoende fiscale kennis in huis hebben om de fiscale risico’s en mogelijkheden te signaleren en in kaart te brengen. Adviseurs worden (te) laat ingeschakeld waardoor kansen niet worden benut en risico’s te laat gesignaleerd. Het aangifte proces wordt door veel corporaties beschouwd als omvangrijk, complex en dubbel werk in relatie met de jaarrekening. Vaak worden voor het aangifte proces externe adviseurs ingehuurd die de organisatie onvoldoende kennen.

Efficiencyvoordelen

Aangezien met de aangifte VPB pas wordt begonnen op het moment dat de jaarrekening gereed is, worden efficiencyvoordelen niet benut. Dan is dubbel werk het gevolg. Door bij het opstellen van de jaarrekening reeds de fiscale aspecten mee te nemen en te verwerken in de specificaties wordt de basis gelegd voor de aangifte VPB. Het opstellen van de specificaties voor de aangifte VPB zal dan relatief eenvoudig worden en is er geen sprake van dubbel werk. Om dit te realiseren dienen de financiële medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening te beschikken over voldoende fiscale kennis over de VPB. Niet alleen kunnen zij die kennis gebruiken bij het opstellen van de jaarrekening en de aangifte; de kennis is tevens van groot belang van de taxplanning van elke corporatie en de beheersing van fiscale risico’s.

Opleiding

In de stoomcursus “VPB-aangifte in de praktijk” staat centraal dat u de fiscale risico’s en kansen op het netvlies heeft en in staat bent deze inzichtelijk in kaart te brengen en te monitoren. Aan de hand van casussen en bruikbare modellen kunt u na afloop van de cursus zelfstandig het raamwerk voor de fiscale aangifte opstellen. Daarnaast worden de actuele ontwikkelingen binnen de vennootschapsbelasting behandeld. De rode draad van de casussen is de commerciële jaarrekening die de basis is voor de aangifte VPB. Op basis van de jaarrekening worden de belangrijkste commerciële – fiscale verschillen in kaart gebracht. Deze verschillen komen gezamenlijk tot uitdrukking in de vierkantstelling. Dit is de aansluiting tussen de commerciële en fiscale jaarrekening waarbij de verschillen zichtbaar worden gemaakt. Als sluitstuk wordt de vermogensopstelling opgesteld waarmee alle ingrediënten aanwezig zijn om de aangifte VPB in te vullen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Overgangsregeling verhoging BTW-tarief