Invoering van RJ-645 eindelijk op de kaart

Geplaatst op 10 oktober 2011
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Raad voor de Jaarverslaglegging op 31 januari 2011 de vernieuwde richtlijn
RJ-645 heeft gepubliceerd. Zeer begrijpelijk gaat het publieke debat nu niet over de introductie van RJ-645, maar over andere dossiers. Immers, de introductie is pas verplicht voor het jaarverslag 2012 dat in de eerste helft van 2013 geproduceerd wordt. Uit de achtste editie van de Corporatie Survey, die door 186 corporatiedirecteuren en managers is beantwoord, blijkt echter dat de RJ het op één na belangrijkste onderwerp wordt voor de komende twaalf maanden. Alleen het thema kostenbeheersing wordt belangrijker geacht. Dat is niet geheel onverwacht, aangezien er namelijk al voor het einde van dit jaar een keuze gemaakt dient te worden ten aanzien van de waardering van het vastgoed. Immers, de primaire systemen dienen al vanaf 1 januari de juiste informatie te registreren om uiteindelijk het jaarverslag over dat jaar te kunnen opstellen.

Sector denkt: Historische kostprijs verdwijnt, reële waarde verschijnt

Hoewel het mogelijk blijft om het kostprijsmodel te hanteren (historische kostprijs minus afschrijvingen), biedt de toepassing van het actuele waarde model nieuwe mogelijkheden. Niet alleen de bedrijfswaarde, maar ook de reële waarde (martkwaarde in verhuurde staat) kan als waarderingsgrondslag worden gekozen. Het afwegingskader verschilt per corporatie, maar is in grote lijnen afhankelijk van de complexiteit van invoeren, afhankelijkheid van externe financiering, de gewenste inrichting van de interne sturing, de financiële gevolgen voor het vermogen en de balans en de daaruit voortvloeiende effecten op stakeholders. Welke waarderingsgrondslag ook wordt verkozen, het is belangrijk om nog dit jaar een gegronde afweging te maken en daarbij alle argumenten te hebben overwogen. Uit de Corporatie Survey blijkt overigens dat op dit moment nog 43% van de ondervraagde corporaties de historisch kostprijs hanteert en 53% de bedrijfswaarde. Slechts 3% van de ondervraagden geeft aan dat zij al zijn overgestapt op de reële waarde. Dezelfde ondervraagde corporatiebestuurders en managers verwachten dat over 5 jaar nog slechts 5% de historische kostprijs toepast en maar liefst 28% de reële waarde. Daar komt bij dat nog eens 12% een percentage van de WOZ denkt te hanteren als benadering voor de reële waarde. Het aandeel van de bedrijfswaarde daalt naar verwachting binnen vijf jaar naar 46%.

Meer weten over RJ-645?

Op woensdag 9 november, woensdag 23 november en woensdag 14 december 2011 worden RJ kennismiddagen georganiseerd waarin zowel de theorie als de praktische toepassing aan bod komen. Indien mogelijk worden tevens de best practices erbij betrokken. Deze kennismiddagen kunnen ook incompany bij uw corporatie of met collega-corporaties worden verzorgd. Ook is het mogelijk om de discussie omtrent het afwegingskader door een van onze adviseurs te laten faciliteren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met Finance Ideas Academy op het telefoonnummer 0320-237485 of door een email te sturen naar info@finance-ideas.nl

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Uitkomsten Corporatie Survey 2011 - IVBelang goede inkomensregistratie toegenomen door strenge accountantscontrole