ILT-Aw omarmt ORT budget

Geplaatst op 22 februari 2021
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Recentelijk heeft ILT-Aw twee interessante sectorrapporten gepubliceerd. De staat van de corporatiesector 2020 en het rapport realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties. Voor dit korte artikel gaan we in op één investeringspunt uit ieder rapport.

Tip: Tijdens de training Investeringsafweging woningcorporaties gaan we aan de slag met het ORT-budget, onrendabel investeren en uw investeringsplannen.

Aanpassing Investeringsstatuut

In 2018 realiseerde de sector 61% van de begrote nieuwbouwproductie voor dat jaar, terwijl dit in 2013 nog 93% was. Voor ILT-Aw aanleiding voor een themaonderzoek, uitgevoerd door Rigo. Het rapport beschrijft de succes- en faalfactoren die invloed hebben op de realisatiekracht van corporaties. Ook worden de oorzaken voor achterblijvende realisaties geïdentificeerd. Het rapport geeft handvatten om de realisatie te verbeteren, zelfstandig en in samenwerking met andere partijen zoals de gemeente.

Met de resultaten wordt aandacht gevraagd op drie punten:

  1. De planning en voortgang van projecten
  2. Het sluiten van de beleidscyclus
  3. Elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken

In het kader van dit onderzoek ben ik geïnterviewd door Rigo waarbij we gesproken hebben over voortgang en planning en of dit een onderdeel van het investeringsstatuut kan worden. In het eindrapport van Rigo is de conclusie dat dit waarschijnlijk mogelijk is en ik ondersteun dat van harte.

Aangezien het Finance Ideas model investeringsstatuut door zeer veel woningcorporaties wordt gebruikt, publiceren wij op korte termijn een toevoeging. Hierbij wordt de planning en voortgang van projecten een vast onderdeel van het beoordelingskader.

ORT budget definitief in afwegingskader?

De jaarlijkse publicatie ’De staat van de corporatiesector‘ stelt op pagina 51 het volgende:

“De vraag is op welke manier en op welk niveau een corporatie het beste kan sturen op de beschikbare middelen in de programmering. Dat er sturing nodig is, spreekt voor zich. Maar doordat de handelingsruimte bij de huuropbrengsten zo beperkt is, draagt sturing op vooral rendement niet bij aan de meer essentiële afwegingen over het gewenste kwaliteitsniveau en de hoogte van de stichtingskosten. Op kwaliteit en stichtingskosten kan ook zonder rendementsdoelstellingen worden gestuurd. Het budget voor onrendabele investeringen moet dan wel goed worden bewaakt. Ditzelfde vraagstuk speelt nog sterker bij woningverbetering, waaronder de verduurzaming van bestaande woningen. Verbetering heeft namelijk vaak weinig effect op de beleidswaarde en is daardoor in hoge mate onrendabel.”

Het bepalen en sturen op een onrendabel budget, lijkt hiermee definitief een plek te hebben gekregen in het investeringsafwegingskader voor corporaties. De komende maanden wordt de kaderbrief voorbereid. Dat is het moment om een discussie te voeren over de omvang van het budget. Hoeveel schaarse middelen wenst u als corporatie in te zetten? Met hulp van het ORT-model hebben wij al meerdere corporaties ondersteund om op een laagdrempelige wijze het budget in beeld te brengen voor verschillende varianten. Bijvoorbeeld: als wordt gestuurd op de ratio’s van Aw/WSW, op interne ratio’s of op behoud van eigen vermogen. De uitkomsten van de discussie zijn richtinggevend voor de kaderbrief en in de nieuwe begrotingsronde klikt u het budget vast.

Webinar: Sturen op de onrendabele top

Bent u benieuwd hoe het ORT budget voor uw corporaties kan worden vastgesteld en hoe u hierop kan sturen? Wij organiseren een webinar over sturen op de onrendabele top. Tijdens dit webinar gaan wij in op het belang van sturen op het eigen vermogen naast de reguliere financiële ratio’s. Aan de hand van een praktijkcasus wordt ingegaan op de inzichten die het sturen op eigen vermogen verschaft. We sluiten af met praktische stappen om te komen tot het bepalen van het ORT budget. Uiteraard houden we tijdens de hele sessie gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aan de slag met het opstellen van verantwoorde investeringskaders?

Uw kennis over investeringen vergroten? Tijdens de training Investeringsafweging woningcorporaties gaan we aan de slag met het ORT-budget, onrendabel investeren en uw investeringsplannen. U plaatst uw investeringen in het bredere perspectief en leert meer over het opstellen van verantwoorde investeringskaders met een gezonde ruimte voor innovatie en vernieuwing. Bekijk het programma en de data.

Auteur

  • Daan Vrijmoet
    Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Investeren

Wat leert u?

  • Toetsten vanuit invalshoeken
  • Opstellen gezond en werkbaar kader
  • Impact onrendabel investeren
  • Normeren van projecttoetsing

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...