Financiële basiskennis in alle functies gewenst

Geplaatst op 5 februari 2014
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

De verhuurdersheffing, huurprijsontwikkeling, de woningmarkt en de ontwikkeling van de WOZ waarde zorgen bij menig corporatie voor veel druk op financiën. Veel functies en activiteiten binnen een corporatie zijn niet direct financieel gerelateerd. Echter, de uitvoering van bijna alle taken lijkt sterker dan ooit door financiën beïnvloedt.

Financiën altijd impact in woningcorporaties

Natuurlijk is financiën is altijd al een belangrijk onderwerp geweest binnen de corporatiesector. Het vermogen van de corporatie zit in vastgoed en vastgoed is kapitaalsintensief. Financiële ontwikkelingen hebben invloed op de jaarrekening, begroting en jaarplannen van alle afdelingen in de corporatie. Ook externe instanties beïnvloeden het beleid, zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de politiek via besluitvorming. Mede door de bezuinigings- en hervormingsplannen van het huidige kabinet is de politieke impact op de financiële situatie van woningcorporaties steeds groter geworden.

Dagelijkse besluitvorming wordt sterk beïnvloed door financiële situatie

Staat een woningcorporatie er nu en in de toekomst financieel gezond voor, dan kunnen meer ambities en doelstellingen waargemaakt worden. Is de uitgangssituatie echter minder florissant, dan zal de corporatie keuzes moeten maken en minder doelstellingen of wensen kunnen realiseren. Kortom, de financiële positie van een corporatie bepaalt voor een deel de dagelijkse agenda. Ook voor veel medewerkers die niet op een financiële positie zitten, zoals bijvoorbeeld de verantwoordelijke voor het onderhoud. Inzicht in de eigen financiële situatie en de onderhoudskosten kan het draagvlak voor het gekozen beleid verbeteren. Daarnaast is het mogelijk om met benchmarking de prestaties te vergelijken met collega-corporaties.

Inzicht in financiële positie wenselijk voor brede groep

Kennis over de financiële situatie en het toekomstperspectief, hoe beperkt ook, kan de interne besluitvorming verbeteren en effectiever laten verlopen. (Basis)kennis is dan ook gewenst voor een bredere doelgroep dan alleen de financiële medewerkers. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij:

  • De positie van de woningcorporatie in relatie tot het ministerie van BzK, CFV en het WSW. Op welke gronden oordelen zij over een woningcorporatie en wat is de impact van deze beoordeling?
  • Huidige ontwikkelingen op markt, wet- en regelgeving en de invloed op de financiële positie van een woningcorporatie? Bijvoorbeeld: Welke gevolgen heeft de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging? En wat zijn de gevolgen van tegenvallende verkopen?
  • Inzicht in de financiële positie van collega corporaties. Waarom verkoopt mijn collega corporatie in dezelfde gemeente ineens veel meer woningen? Heeft saneringssteun bij andere corporaties gevolgen voor mijn dagelijkse activiteiten?
  • Kengetallen en benchmarking binnen en buiten de sector kan voor diverse afdelingen leiden tot bewustwording over de eigen en andermans uitgaven.
  • Invloed als manager op de financiële positie van een corporatie. Veel mensen staan er niet bij stil dat ze impact hebben op de financiële positie van hun corporatie. Bewustwording hierover kan de prestaties van afdelingen en de interne besluitvorming verbeteren.

Opleidingen

Basiskennis in financiën voor niet-financiële medewerkers draagt bij aan een beter begrippenkader binnen de organisatie. Naast inzicht in de positie van de gehele corporatiesector, is inzicht in de positie van de eigen corporatie gewenst. De cursus Financiën voor niet-financiële medewerkers sluit zo veel mogelijk aan bij uw eigen dagelijkse praktijk en u leert om financiële ontwikkelingen te vertalen naar ontwikkelingen binnen de eigen afdeling en corporatie.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Tarieven Warmtewet bekend: breng financiële gevolgen in kaart!