Eigen visie over (interne) beoordelingskader essentieel

Geplaatst op 15 augustus 2014
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordelen het risicoprofiel van corporaties. Daarnaast verwachten ze van corporaties dat zij een eigen visie hebben over hun risicoprofiel. Uit de Corporatie Survey (Q3 2014) blijkt dat bijna de helft van de corporaties reeds een eigen visie heeft ontwikkeld.

CFV en WSW leggen de nadruk op risicobeheersing

Zowel het CFV als het WSW heeft een nieuw beoordelingskader geformuleerd. Ze trekken bij de (risico)beoordeling van corporaties steeds vaker samen op. Dat neemt niet weg dat de manier waarop ze corporaties beoordelen van elkaar verschilt.

Waar het CFV in het verleden hoofdzakelijk naar het vermogen van uw corporatie keek, beoordeelt ze uw corporatie in het nieuwe kader op basis van 27 signaalpunten. Voor 1 november ontvangt uw corporaties op basis van de signaalpunten een integraal oordeel van het CFV (Toezichtbrief 2014).

Ook het WSW legt meer nadruk op risicobeheersing. Het WSW maakt bij de (risico)beoordeling onderscheid tussen ‘Business Risk’ en ‘Financial Risk’. Door middel van 24 Business Risk vragen krijgt het WSW inzicht in de aard, omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s van uw corporatie. Daarnaast toetst het WSW de financiële positie van uw corporatie aan de hand van 5 financiële ratio’s.

Samenhang en interactie tussen beoordelingskader van CFV, WSW en corporatie

De afgelopen maanden hebben we meerdere corporaties begeleid bij het opstellen van een verbeterplan of herstelplan. Het CFV en het WSW geven in de trajecten aan dat ze het belangrijk vinden dat corporaties een eigen visie hebben over het (interne) beoordelingskader. Hierbij is het van belang om te vermelden dat ze verwachten dat alle corporaties een (intern) beoordelingskader opstellen, dit staat los van de financiële positie.

Naar ons idee kan een corporatie zelf het beste de risico’s inschatten van de omgeving waarin ze haar activiteiten ontplooit. Wel dient een corporatie zich bewust te zijn van de samenhang en interactie van het interne kader met het beoordelingskader van het CFV en WSW.

De helft van de corporaties heeft een eigen visie over het interne beoordelingskader

Uit de jongste Corporatie Survey blijkt dat het interne beoordelingskader van 46% van de corporaties (naast de beoordelingsratio’s van het CFV en het WSW) eigen beoordelingsratio’s bevat. Van de corporaties die nog niet beschikken over eigen beoordelingsratio’s is bijna 20% niet van plan andere ratio’s dan die van het CFV en het WSW te hanteren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de ratio’s van het WSW en het CFV voldoende zijn. Daarnaast beschouwen corporatiebestuurders en –managers de liquiditeitsratio’s en de solvabiliteit van het WSW en de solvabiliteit van het CFV als de belangrijkste ratio’s binnen het interne beoordelingskader.

Meer weten over het beoordelingskader van het CFV en het WSW

Bent u geïnteresseerd in alle details met betrekking tot het beoordelingskader van het CFV en het WSW, dan kunt u deelnemen aan de kennismiddag Beoordelingskader CFV en WSW op 4 december a.s. te Utrecht. Voor een incompany opleiding die op uw eigen situatie en wensen is afgestemd kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend voorstel.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

risicobeoordeling-zorgvastgoed