23% van corporaties geen positief CFV oordeel ontvangen

Geplaatst op 13 december 2013
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

23% van corporaties heeft geen positief oordeel ontvangen van het CFV. Het CFV beoordeelt corporaties sinds dit jaar op basis van zes toezichtterreinen, die terugkomen in een Dashboard. Bij 89 corporaties ziet het CFV aanleiding om over te gaan tot het opleggen van interventies, als gevolg van het ‘aanslaan’ van een of meerdere criteria binnen de zes toezichtterreinen.

In algemene zin constateert het CFV dat het financieel risicoprofiel van corporaties is toegenomen. Zo leggen de verhuurders- en saneringsheffing beslag op de kasstromen en heeft het huidige economische klimaat als gevolg dat corporaties meer moeite ondervinden bij woningverkopen. Dit heeft als gevolg dat 30 corporaties een verbeterplan op dienen te stellen. Daarnaast worden nog eens 59 corporaties extra gemonitord door het CFV vanwege verhoogde risico’s.

Ontwikkeling vermogen en kwaliteit gegevens slaan het meest aan

Binnen de zes toezichtterreinen bevinden zich 27 criteria die kunnen aanslaan indien ze een grenswaarde overschrijden. Niet het aantal signalen zorgt voor een negatief oordeel, maar de aard van de signalen en de onderlinge samenhang tussen de signalen. De criteria op het dashboard van het CFV die aanslaan zijn voornamelijk de draagkracht van het vermogen in relatie tot voorgenomen activiteiten en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens.

Draagkracht vermogen in relatie tot activiteiten

Het toezichtterrein draagkracht vermogen bestaat uit twee criteria; de ontwikkeling van het volkshuisvestelijk vermogen ten opzichte van de ondergrens in het derde en het vijfde prognosejaar. In beide jaren dient het volkshuisvestelijk vermogen groter te zijn dan de ondergrens.

Kwaliteit

Essentieel bij de beoordeling is de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens. Binnen dit toezichtterrein beoordeelt het CFV de betrouwbaarheid van de dVi en dPi. Daarnaast toetst het CFV onder andere de realisatie-indexen nieuwbouw en verkopen.

Liquiditeit

Binnen het toezichtterrein liquiditeit kijkt het CFV naar zes criteria. Houd u er wel rekening mee dat de berekeningssystematiek van de ratio’s van het CFV niet overeenkomstig is aan die van het WSW.

Zes liquiditeitscriteria:

1) ICR
2) DSCR
3) Loan-to-value
4) Nominale schuld per vhe
5) Niet-DAEB (financiële behoefte en risico)
6) Derivaten

Ondersteuning bij verbeterplan en beoordelingssystematiek

Op basis van onze ervaring bij het opstellen van verbeterplannen, hebben we een standaard template opgesteld. Indien u interesse heeft in de template of meer wilt weten over de beoordelingssystematiek van het CFV, neemt u dan contact met ons op. De opleiding De CFV-beoordeling die ook regelmatig aan huis wordt verzorgd biedt u ook verdieping in de beoordelingsmethodiek en de zes toezichtterreinen.

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Inzicht in de exploitatiekasstroom van zorginstellingen