Invoering Novelle: nevenstructuur vraagt om aandacht

Geplaatst op 20 september 2014
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Uitstel invoering? Begin toch met implementatie.
Of de herziene Woningwet daadwerkelijk per 1 januari 2015 in werking zal treden, blijft nog even spannend. Ondanks diverse berichten over uitstel is hier nog geen formele uitspraak over gedaan. De kans is aanwezig dat met de kamerbehandeling wordt gewacht op de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

Ook bij uitstel van de invoering is het van groot belang om als corporatie nu al te starten met de implementatie en voorbereiding van de wet. De implementatietermijn van de wet is kort, en er moeten in deze periode veel maatregelen getroffen worden om onder meer het Overhevelingsplan en Scheidingsplan tijdig bij de Minister in te kunnen dienen. In onze eerdere bijdrage informeerden wij u al over het maken van een plan van aanpak voor de voorbereiding van de novelle.

Ook nevenstructuur reeds nu onder de loep nemen

Het is van belang om ook de nevenstructuur van de corporatie tijdig op de agenda te zetten in het kader van het implementatieplan. Bekend is dat activiteiten die de corporatie op dit moment in haar nevenstructuur heeft ondergebracht, onder de nieuwe wet beschouwd worden als niet-DAEB activiteiten. Deze mogen niet geborgd worden gefinancierd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om werkzaamheden in een energie B.V., projectontwikkelings-vennootschap of een wijkontwikkelingsmaatschappij.

Dat (nieuwe) activiteiten in de nevenstructuur niet meer geborgd gefinancierd mogen worden is één. Verstrekkender en nog veelal onbekend is dat de bestaande verbindingen ná inwerkingtreding van de novelle niet aanvullend gekapitaliseerd mogen worden door de TI. De financiering door de TI is na inwerkingtreding van de wet beperkt  tot de reeds bestaande financiering op het moment van inwerkingtreding. Dit betekent dat na dat tijdstip geen enkele vorm van nieuwe financiering door de toegelaten instelling aan verbindingen meer mogelijk is. Ook garantstellingen die door de TI zijn afgegeven voor verbindingen zijn beperkt tot de werkzaamheden waarmee de verbinding vóór het tijdstip van inwerkingtreding reeds is begonnen.

Deze sterke beperking op het aanvullend kapitaliseren van verbindingen kan in de praktijk aanzienlijke gevolgen hebben. Wat te doen met een energie B.V. die de komende jaren nog verlies maakt omdat de wijk waarvoor beoogd wordt energie te leveren vertraagd wordt gerealiseerd? Wat te doen met verplichtingen richting een samenwerkingspartner in een ontwikkelingsvenootschap ten aanzien van de toekomstige aankoop van gronden, bijvoorbeeld op het moment van wijziging van het bestemmingsplan? In deze gevallen mag de TI na inwerkingtreding van de novelle geen aanvullend kapitaal verstrekken, terwijl die behoefte aan aanvullend kapitaal (of zelfs contractuele verplichting daartoe) er vanuit de verbinding wél is.

Weliswaar is in de novelle een ontheffingsmogelijkheid op het verbod opgenomen, deze zal volgens de Memorie van Toelichting kunnen worden toegepast ‘in  de gevallen dat de toegelaten instelling op grond van het vennootschapsrecht aansprakelijk is als zij de verbonden onderneming niet financieel ondersteunt’. Dat lijkt nogal een strikt criterium. Procedureel dient de minister hiervoor ontheffing te verlenen.

Maak nevenstructuur onderdeel van implementatieplan en zorg voor tijdige herkapitalisatie

Voorkomen moet worden dat een acuut kapitaaltekort ontstaat na de inwerkingtreding van de wet, of niet aan afspraken met partners in een verbonden onderneming kan worden voldaan  vanwege het verbod op aanvullende kapitalisatie. Daarom is het zaak om vóór inwerkingtreding van de wet de nevenstructuur goed te inventariseren en de verwachte ontwikkeling van de kapitaalbehoefte in beeld te hebben. Moet er eigen vermogen of vreemd vermogen bij? Doe dat zoveel mogelijk vóór inwerkingtreding van de wet, om niet voor ongewenste verrassingen te komen te staan.

Meer weten over het implementatieplan?

Finance-Ideas Academy organiseert op 7 oktober, 28 oktober en 11 november kennisdagen over de Novelle om u bij te praten over de laatste stand van zaken en over hoe u zich kunt voorbereiden op de invoering van de herziene Woningwet.

Voor meer informatie over het implementatieplan in relatie tot de nevenstructuur kunt u direct conctact opnemen met ons

Auteur

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

CFV transparant over beoordelingZorgvastgoed, kent u uw risico's?