Jaring Hylkema

drs. Jaring Hylkema

Senior adviseur woningcorporaties

Jaring Hylkema adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij financieel strategische vraagstukken en bij de inrichting van compliance en risicomanagement. Daarnaast doceert Jaring aan de Finance Ideas Academy, waar hij regelmatig trainingen verzorgd over Woningwet compliance, verantwoord investeren en financiële sturing. Jaring heeft de afgelopen jaren een grote financieel strategische expertise opgebouwd door woningcorporaties te adviseren bij de implementatie van de Woningwet, de inrichting van financiële sturing, herstructurering, fusies, aan- en verkoop van vastgoed en het aantrekken van commerciële financiering.

LinkedIn Jaring Hylkema

Opleidingen gegeven door Jaring

Platform Control & Compliance

In de wetgeving is opgenomen dat u als onafhankelijk controller betrokken bent bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en dat u ook iets mag vinden van de interne bedrijfsvoering, [...]

Woningwet: de spelregels op een rij

Met de Woningwet 2015 is de inrichting van het corporatiestelsel behoorlijk gewijzigd en zijn de taken en het werkgebied van woningcorporaties afgebakend. Ook is de rol van gemeenten uitgebreid [...]

Gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever, [...]

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Masterclass Woningwet compliance

Er is veel werk verzet rondom de Woningwet. Maar hoe zorgt u dat u de spelregels, uw vernieuwde statuten en reglementen ook in de praktijk toepast? Doet u wat u hebt beloofd te doen?

Artikelen geschreven door Jaring

Draagt budgetteren van onrendabele toppen bij aan het borgen van financiële continuïteit?

De druk op corporaties om te investeren, is nu misschien wel groter dan ooit. Er dreigt een groot tekort aan sociale huurwoningen waardoor het nodig is dat er door corporaties fors wordt [...]

Drie redenen waarom je als corporatie geen gebruik moet maken van de verruimde LTV-norm

De grenswaarden LTV en solvabiliteit zijn aangepast. Goed nieuws denk u wellicht. Op papier betekent dit immers meer investeringsruimte. Maar is het wel verstandig om als corporatie deze extra [...]

Drie voordelen van een actueel portefeuilleplan

De druk op de corporatiesector om te investeren in de woningvoorraad en het betaalbaar houden van de huurprijzen is groot. Er zal de komende jaren fors bijgebouwd moeten worden om het tekort aan [...]

Waarom niet-DAEB vastgoed als appeltje voor de dorst aanhouden geen goed idee is

Sinds de invoering van de Woningwet, investeren corporaties nauwelijks nog in nieuw niet-DAEB vastgoed. Tegelijkertijd blijkt de markt de bouw van middenhuurwoningen niet echt op te pakken, [...]

De drie grootste uitdagingen van de controller

De nieuwe Woningwet heeft een grote impact gehad op de controller en de controlfunctie binnen een corporatie. De controlfunctie heeft sindsdien namelijk een formele plek gekregen. Vaak wordt wel [...]

Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Wie dacht dat de corporatiesector na de invoering van de Woningwet (en de daaruit voortvloeiende aangescherpte focus op de lagere inkomensgroepen) in rustig vaarwater terecht is gekomen heeft het [...]

Voldoet uw portefeuillestrategie aan het nieuwe beoordelingskader van de toezichthouders? Test het zelf!

De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het WSW hebben op 12 november 2018 hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In het nieuwe beoordelingskader gaan de [...]

Vijf manieren om te investeren in de kerntaak met behulp van dood kapitaal

Door de herziene Woningwet zijn corporaties zich gaan focussen op hun primaire kerntaak in de DAEB tak. Echter is door de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten, de investeringscapaciteit [...]

Nieuwe beoordelingskader Aw en WSW maakt beoordeling transparanter en beter voorspelbaar

Recent hebben Aw en WSW in het kader van verticaal toezicht hun gezamenlijk beoordelingskader gepubliceerd. In dit beoordelingskader gaan de toezichthouders uitgebreid in op de gezamenlijke [...]

Typ hier uw vraag...