Jaring Hylkema

drs. Jaring Hylkema

Senior adviseur woningcorporaties

Jaring Hylkema adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij financieel strategische vraagstukken en bij de inrichting van compliance en risicomanagement. Daarnaast doceert Jaring aan de Finance Ideas Academy, waar hij regelmatig trainingen verzorgd over Woningwet compliance, verantwoord investeren en financiële sturing. Jaring heeft de afgelopen jaren een grote financieel strategische expertise opgebouwd door woningcorporaties te adviseren bij de implementatie van de Woningwet, de inrichting van financiële sturing, herstructurering, fusies, aan- en verkoop van vastgoed en het aantrekken van commerciële financiering.

Opleidingen gegeven door Jaring

Leergang Integrale Corporatiesturing

De leergang CorporatieSturing geeft u het inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie.

Platform Control & Compliance

In de wetgeving is opgenomen dat u als onafhankelijk controller betrokken bent bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en dat u ook iets mag vinden van de interne bedrijfsvoering, [...]

Woningwet: de spelregels op een rij

Met de Woningwet 2015 is de inrichting van het corporatiestelsel behoorlijk gewijzigd en zijn de taken en het werkgebied van woningcorporaties afgebakend. Ook is de rol van gemeenten uitgebreid [...]

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Berichten en publicaties van Jaring

Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om waardesturing succesvol uit te kunnen voeren. Zonder een concrete vertaling van strategische doelstellingen ontbreekt het een asset [...]

Drie dingen om rekening mee te houden bij het investeren in nieuwe niet-DAEB activiteiten

Op Prinsjesdag heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) aangekondigd dat de markttoets voor drie jaar buiten werking wordt gesteld. Om dit mogelijk te maken heeft de minister een [...]

Drie mogelijkheden om meer opgaven te realiseren met uw financiële middelen

De resultaten van het onderzoek Opgaven en Middelen laten er geen gras over groeien. Slechts vier van de negentien regio’s blijken in staat om nagenoeg de gehele opgave op te pakken. Door het [...]

Draagt budgetteren van onrendabele toppen bij aan het borgen van financiële continuïteit?

De druk op corporaties om te investeren, is nu misschien wel groter dan ooit. Er dreigt een groot tekort aan sociale huurwoningen waardoor het nodig is dat er door corporaties fors wordt [...]

Drie redenen waarom je als corporatie geen gebruik moet maken van de verruimde LTV-norm

De grenswaarden LTV en solvabiliteit zijn aangepast. Goed nieuws denk u wellicht. Op papier betekent dit immers meer investeringsruimte. Maar is het wel verstandig om als corporatie deze extra [...]

Drie voordelen van een actueel portefeuilleplan

De druk op de corporatiesector om te investeren in de woningvoorraad en het betaalbaar houden van de huurprijzen is groot. Er zal de komende jaren fors bijgebouwd moeten worden om het tekort aan [...]

Waarom niet-DAEB vastgoed als appeltje voor de dorst aanhouden geen goed idee is

Sinds de invoering van de Woningwet, investeren corporaties nauwelijks nog in nieuw niet-DAEB vastgoed. Tegelijkertijd blijkt de markt de bouw van middenhuurwoningen niet echt op te pakken, [...]

De drie grootste uitdagingen van de controller

De nieuwe Woningwet heeft een grote impact gehad op de controller en de controlfunctie binnen een corporatie. De controlfunctie heeft sindsdien namelijk een formele plek gekregen. Vaak wordt wel [...]

Voldoet uw portefeuillestrategie aan het nieuwe beoordelingskader van de toezichthouders? Test het zelf!

De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het WSW hebben op 12 november 2018 hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In het nieuwe beoordelingskader gaan de [...]

Typ hier uw vraag...